Passend Onderwijs: Samenwerken in de regio, kindnabij onderwijs, voor elke leerling een plekje.

Per 1 augustus 2015 zijn in de regio Nijmegen een groot aantal scholen voor Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs gaan samenwerken om voor elk kind in hun gebied een goed onderwijsaanbod te kunnen bieden. Ze werken samen in het samenwerkingsverband Stromenland, dat zich uitstrekt van Maas en Waal tot het land van Cuijck.
Binnen dit gebied vormen wij het Platform Beuningen, waar de scholen uit de gemeente Beuningen nauw samenwerken.
Voor ouders betekent deze nieuwe vorm,  een helder gestructureerde route naar speciale vormen van hulp en meer betrokkenheid bij de oplossingen, die voor uw kind worden bedacht. De ouder meldt het kind aan bij een school naar keuze: deze school zorgt óf zelf voor een passend aanbod, óf zij helpt de ouder op weg naar een andere voorziening binnen de regio, die beter is toegerust voor de problematiek van het kind.

Passend Onderwijs: Opzet van Schoolondersteuningsteams en MDO’s
In het schooljaar 2019-2020 gaan we verder met de verdere ontwikkeling de van passend onderwijs zoals we die drie jaar geleden zijn gestart: Werken met een schoolondersteuningsteam (O-team) per school en MDO (multidisciplinair overleg) als dat nodig geacht wordt. Dit centraal ondersteund door een platform, waarin hulpvragen gekoppeld worden aan expertise en waar extra ondersteuning kan worden gefaciliteerd.
Met behulp van deze ondersteuningsstructuur willen we voor de schoolgaande jeugd in de basisschoolleeftijd een goede, integrale ondersteuningsstructuur bieden, waarbij er breed, betrokken en professioneel gekeken wordt naar onze kinderen en er snel gehandeld kan worden indien nodig.

Hoe gaan we te werk?
De ondersteuning voor kinderen, ouders en leerkrachten willen we snel en effectief organiseren.
In het schoolondersteuningsteam zitten verschillende medewerkers die ook meerdere soorten van deskundigheid inbrengen. Samen proberen ze met u snel tot goede plannen te komen.
Indien er diepgaander op de problemen moet worden ingegaan, organiseert het team een breder overleg (MDO), waarbij er verscheidene deskundigen kunnen worden uitgenodigd, en waarbij de directeur van de school als voorzitter functioneert.
Het bieden van goede zorg en ondersteuning aan onze kinderen staat centraal.
Als leerlingen zich veilig, gesteund en gewaardeerd voelen is dit een stimulans voor hun leerprestaties.

Rol ouders
De driehoek kind - ouder – school is van groot belang. Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school, wijst onderzoek uit. De ouder erkennen als kindkenner en leerkracht bondgenoot laten zijn in de opvoeding geeft meerwaarde.
De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig .
Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind.
Scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs.
In de communicatie tussen ouders en scholen betekent dit onderscheid dat ouders voor de school de rol van pedagogisch partner vervullen, dat de school voor de ouders de onderwijskundige partner is. Alle twee zijn zij gericht op hetzelfde doel: kinderen maximale kansen bieden.
Ouders zijn de grootste kindkenners, zijn verantwoordelijk en delen in dialoog met de professionals hun ervaringen.

De taak van de leerkracht en intern begeleider
Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of de leerkracht opgepikt. De signalen worden door de ouders besproken met de leerkracht of door de leerkracht besproken met ouders.
Aanhoudende zorgen worden door de leerkracht of ouders besproken met de intern begeleider (IB).
Adviezen van de intern begeleider worden door de leerkracht besproken met:
• de ouders: ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht van signalen rondom het kind
• de leerling (indien mogelijk)
Er wordt afgesproken welke adviezen worden uitgevoerd. Indien na uitvoering de zorgen (signalen) verdwijnen, dan is de casus afgerond.
Indien de zorgen(signalen) blijven, dan kan vervolgens samen met de ouders besloten worden om het probleem in te brengen binnen het schoolondersteuningsteam.
In het schoolondersteuningsteam worden de signalen vanuit verschillende kanten besproken (dat wil zeggen: met functionarissen met verschillende deskundigheden). Er wordt gekeken naar wat er nodig is om de zorgen (signalen) weg te nemen. Dit kan leiden tot lichte, matige of intensieve ondersteuningsvragen. Deze ondersteuningsvragen kunnen van het kind zijn, maar ook van de ouder, de leerkracht en/of andere begeleiders in de school.
Er wordt dan onderscheid gemaakt naar:
• onderwijsbehoeften van het kind
• opvoedingsbehoeften van de ouder
• ondersteuningsbehoeften van de leerkracht/begeleider

Het ondersteuningsteam kan samen met de ouder :
• advies uitbrengen aan school en leerkracht,
• extra ondersteuning aanvragen vragen bij het ondersteuningsplatform (bijv. onderzoek, extra leertijd, specifieke hulp)
• een hulpverleningstraject gaan aanvragen en regelen (opvoedingsondersteuning, diagnostiek voor het kind, behandeling van het kind etc.)
• doorverwijzen naar andere instanties

De samenstelling van het schoolondersteuningsteam
Leden van het schoolondersteuningsteam zijn:
• Intern begeleider
• Ondersteuner van REC scholen of SBO school binnen het Beuningse verband
• (School) Maatschappelijk Werker
• Medewerker Jeugdgezondheidszorg
• De ouders van een leerling, die specifiek besproken wordt

De intern begeleider van de school draagt zorg voor de coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht binnen school.
De ondersteuner vanuit het SBO of het REC SO van het Samenwerkingsverband Beuningen heeft extra kennis van leren en gedrag.
De schoolmaatschappelijk werker brengt deskundigheid in als het gaat om kind-thuis-onderwijs.
De medewerker van de jeugdgezondheidszorg zorgt voor adviezen op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl.

Werkwijze Schoolondersteuningsteams en MDO (multidisciplinair overleg)
De schoolondersteuningsteams (O-teams) vergaderen regelmatig, één keer per maand. Er zijn bijeenkomsten waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan:
• het onderling informeren en deskundigheid uitwisselen
• het met de IB werken aan een doorlichting van de leerlingengroep, zodat in een vroeg stadium eventuele kinderen met verhoogde kwetsbaarheid kunnen worden gevolgd
• het geven van adviezen aan de school, die de veiligheid en kwaliteit van de pedagogische omgeving van de kwetsbare kinderen kunnen versterken
• daarnaast zijn er bijeenkomsten waarin specifiek gepraat wordt over een leerling, soms als het om leer- en gedragsproblemen op school gaat, soms als het de hele ontwikkeling (ook thuis, buurt etc) betreft. Problemen kunnen ook worden besproken vanuit het perspectief van de leerkracht of vanuit maatschappelijke factoren. Bij deze besprekingen worden altijd de ouders uitgenodigd.

MDO
Het MDO (multidisciplinair overleg) wordt gepland indien de problematiek indringender en breder van karakter is en er met meer mensen van verschillende disciplines moet worden samengewerkt. Dit kan betreffen de huisarts, de jeugdzorg, het GGZ, de politie, psychologenpraktijk, diagnostici etc. Zo’n bijeenkomst moet zorgen voor een goede probleemanalyse en komen tot een duidelijke oplossingsrichting en een aanvraag van passende voorzieningen of arrangementen, waardoor de positie van het kind in klas, school en thuissituatie kan worden verbeterd. Uiteraard zijn de ouders en de leerkracht van de leerling hier altijd bij.
Het is zeer voorstelbaar, dat een ouder het deelnemen aan een dergelijk groot overleg bezwaarlijk vindt. Een eenling of paar in zo’n grote groep: niet iedereen zal dit zo prettig vinden. Indien dit zo is dan kan de ouder altijd vragen om vooraf een gesprek te hebben, waarin de mening kan worden geformuleerd met een nagesprek, of iemand meenemen. De professionals zijn gehouden om u als ouder de gelegenheid te geven op elke mogelijke wijze uw inbreng te laten geven, omdat immers uw bijdrage essentieel is voor het oplossen van het probleem van uw kind. Aarzel dus niet om aan te geven hoe u het wilt hebben.

Wat betekent deze verandering voor u als ouders/verzorgers
U bent gesprekspartner gedurende het hele proces en medeverantwoordelijk voor het maken van plannen en de uitvoering van afspraken. In voorkomende gevallen zult u worden uitgenodigd als uw kind besproken wordt in het schoolondersteuningsteam of MDO.
Daarnaast zal expliciet gevraagd worden om schriftelijke toestemming als het gaat om het uitwisselen van schriftelijke informatie over uw kind middels een toestemmingsformulier.

Wilt u meer weten? Heeft u vragen?
Dan kunt u altijd terecht bij de directeur of de intern begeleider van de school van uw kind(eren).
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl