Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Peppel kent acht leden. Vier gekozen uit en door het personeel en vier gekozen uit en door de ouders/voogden/verzorgers van de op de Peppel ingeschreven leerlingen. In het kader van ‘meedenken -meepraten –meebeslissen’ zijn de eerste twee zonder meer verankerd in de wet. Voor sommige situaties geldt ‘meebeslissen’ in de vorm van een instemmingsrecht. We denken dan aan bijvoorbeeld het schoolplan, de doelstelling van de school, enz. Voordat een beslissing wordt genomen, brengt de MR gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bevoegd gezag (bijv. schoolbestuur).
Kortom: De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school direct of indirect aangaan. 
 
Vergaderdata schooljaar 2019 - 2020: 

donderdag
19 sept             

                                         maandag
16 mrt.                  

dinsdag 
22 okt.

              dinsdag
19 mei.

woensdag
20 nov.

              woensdag
24 juni.

donderdag
23 jan.

               

 Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2019 - 2020:

Ouders :                              

 Leerkrachten :                         
Barbara de Barbanson Hans Harts (voorzitter, penningmeester, personeelsgeleding GMR)                        
Kees Schetters Marijke Cornelissen
Renske Sanders-Dijkstra Nimke de Bruyne
Bert Jan Wezeman Michael Venderbosch
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl