Doelstelling en werkwijze
Het bestuur van de oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het onderhouden en verbeteren van een nauwe band tussen ouders en school. De belangen van de kinderen staan daarbij centraal. Op de openbare vergaderingen bespreken het team en de OV wat er op school gedaan wordt en welke verbeteringen gewenst zijn en waarom. De OV ondersteunt het team bij de opzet van diverse activiteiten en vieringen. Daarnaast wordt er elk jaar aan het begin van het schooljaar een Algemene Ledenvergadering gehouden voor alle ouders van leerlingen op de Peppel.
Vergaderdata van alle vergaderingen, activiteiten en de ALV van de Oudervereniging kunt u vinden in de Peppelwijzer.

Vergadering stamgroepouders - team
Alle stamgroepouders worden één keer per jaar uitgenodigd door de directie van de school. Doel van de bijeenkomst is kennismaken met elkaar en het bespreken van nieuwe ideeën of verbeterpunten.

Ouderbijdrage
Om de extra activiteiten te kunnen financieren vraagt de oudervereniging jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Zonder deze financiële ondersteuning kunnen vieringen zoals onder andere het Slaapfestijn, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koningsdag / sportdag niet worden gehouden.
Landelijk steekt de ‘Peppel’ gunstig af met de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage. Landelijk wordt er namelijk gemiddeld per jaar € 64, = voor het eerste kind gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt €24, voor het eerste kind, €18,- voor het tweede kind en €13,- voor alle andere kinderen binnen een gezin. Om redenen van kostenbesparing zal de OV u jaarlijks door middel van een brief verzoeken de bijdrage zelf over te maken op de bankrekening van de Regio-bank, nummer: NL85RBRB0845396765 t.n.v. ‘Oudervereniging De Peppel’ met vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

CONTACT
Hebt u vragen of wilt u nadere informatie over de oudervereniging? Dan kunt u mailen naar ovdepeppel@gmail.com of bellen met één van de Oudervereniging leden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl